مجمع ناشران انقلاب اسلامی همزمان با سالروز فاجعۀ خونین مسجد گوهرشاد، برای آشنایی مخاطبان با زوایای مختلف این کشتار عمومی توسط رضا پهلوی، مطالعه چند کتاب مختلف را در قالب یک بسته مطالعاتی پیشنهاد کرد.
source