در کتاب «رجل سیاسی» که مجموعه‌ای از دیدگاه‌های رهبر انقلاب درباره‌ خصوصیات و ویژگی‌های سیاستمدار تراز انقلاب است آمده: تسلیم فشارها نشویم، رضایت به وضع موجود ندهیم، که اگر رضایت به وضع موجود دادیم، نتیجه‌اش عقب‌گرد است.
source