ایسنا/قزوین مدیر اجرایی انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین گفت: کتاب «سیاست‌های توسعه آموزش عالی و اشتغال» که توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین منتشر شده است به تحلیل مضمون سیاست‌های توسعه آموزش عالی کشور در دوران پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد.
علی دل‌زنده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به موضوع این کتاب تصریح کرد: کتاب پیش‌رو حاصل‌کار پژوهشی سهیل سرو در رساله دکتری است که به راهنمایی دکتر جعفر هزار جریبی و مشــاوره دکترمحمدتقی کرمی، دکتراردشــیر انتظاری و داوری ‌دکتر ابوتراب طالبی و دکترغلامرضا ذاکرصالحی در ۳۰۰ صفحــه تدوین و دفاع شــده اســت.‌
وی افزود: طی این کار پژوهشــی که در ســه بخش کلی انجام گرفته است؛ ابتدا سیاست‌های توسعه آموزش عالی کشور در دوران پس از انقلاب اسلامی مطالعه و تحلیل مضمون شده، در ادامه مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۳۰ نفر از متولیان و دســت اندرکاران سیاســت‌های آموزش عالی ‌ کشــور صورت گرفته است، ‌در ضمن این موارد مرور ســاده‌ای بر آمارهای کشــور در حوزه آموزش عالی و اشــتغال نیــز صــورت گرفت.
مدیر اجرایی انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین اظهار کرد: در بخش دیگری نیز تحلیــل مضمون مصاحبه‌ها انجام شــد و پیامدهای سیاســت‌های توســعه کمی آمــوزش عالی بر اشــتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی بررسی گردید.
وی یادآور شد: کتاب «سیاست‌های توسعه آموزش عالی و اشتغال»، تألیف محمد سهیل سرو در ۱۳۴ صفحه و قطع وزیری به بهای ۵۰ هزار تومان از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین منتشرشده است.
انتهای پیام

source