به گزارش «مبلغ»- دکتر عبدالمجید ضیایی مدرس و پژوهشگر عرفان تطبیقی، قطعه ی موسیقی زیر را که به مضامین بلند عرفان بودایی اشاره دارد در کانال خود منتشر کرده است:

source

توسط farhangikhabari