ساختار جمله در زبان فرانسه یا به تعبیر زبان‌شناسان «نحو» (la syntaxe) از قوانین خاصی تبعیت می‌کند. حتی اگر ما لغات پرکاربرد فرانسوی را حفظ کنیم و ساختارهای دستوری سخت را هم به‌ طور کامل به خاطر بسپاریم، برای اینکه خوب حرف بزنیم یا خوب بنویسیم، لازم است بدانیم چگونه جمله‌های صحیح بسازیم. برای روان صحبت کردن و نوشتن باید انواع جمله‌های زبان فرانسه را یاد بگیریم و با تکرار و تمرین به نحوه ساختن جمله‌ها مسلط شویم. به همین دلیل در این مطلب از «مجله فرادرس» ساختار جمله در فرانسه را با معرفی انواع جمله و مثال‌های متعدد و تلفظ بررسی خواهیم کرد.

ساختار جمله در زبان فرانسه

در زبان فرانسه چهار نوع ساختار جمله داریم که در ادامه مشاهده خواهید کرد.

 • «جمله اخباری» (La phrase déclarative)
 • «جمله پرسشی» (La phrase interrogative)
 • «جمله امری» (La phrase injonctive)
 • «جمله تعجبی» (La phrase exclamative)

در ادامه چند مثال برای هر ساختار جمله در فرانسه مشاهده می‌کنید.

La connexion Internet est établie.

اتصال به اینترنت برقرار است.

***

Le soleil se couche à l’horizon.

خورشید در افق غروب می‌کند.

***

Nous avons besoin de plus de fournitures.

.ما به لوازم بیشتری احتیاج داریم

(جمله‌های بالا خبری است.)

Est-ce que le facteur est parti?

آیا پستچی رفته است؟

***

Est-ce que le restaurant est ouvert aujourd’hui?

رستوران امروز باز است؟

***

Quand partez-vous en vacances?

شما چه زمانی برای تعطیلات مرخصی می‌گیرید؟

(جمله‌های بالا پرسشی است.)

Prends ton stylo rouge et écris sur cette feuille.

خودکار قرمز خود را بردارید و بر روی این برگه بنویسید.

***

Ouvrez la porte et entrez.

در را باز کنید و وارد شوید.

***

Fais tes devoirs avant de sortir.

پیش از بیرون رفتن تکالیفت را انجام بده.

(جمله‌های بالا امری است.)

Quelle magnifique vue!

چه منظره شگفت‌انگیزی.

***

Quelle belle journée ensoleillée!

چه روز آفتابی زیبایی.

***

Quel bon repas nous avons eu!

چه غذای خوشمزه‌ای داشتیم.

(جمله‌های بالا تعجبی است.)

ساختار جمله خبری در زبان فرانسه

جمله ساده خبری در زبان فرانسه به ما کمک می‌کند که چیزی را تأیید کنیم یا اظهارنظر کنیم. این نوع جمله برای تعریف یک واقعه، اظهارنظر، اطلاعات دادن به صورت مثبت (دقت کنید که این جمله منفی نیست) استفاده می‌شود. ساختار جمله ساده خبری در اکثر موارد به شکل زیر است.

«فاعل» (Sujet) + «فعل» (Verbe) + «مفعول» (Complément)

در ادامه چند جمله با ساختار فوق به همراه ترجمه فارسی مشاهده می‌کنید.

Elle mange une pomme.

او سیب می‌خورد.

Ils lisent un livre.

آن‌ها کتاب می‌خوانند.

J’aime le chocolat.

من شکلات دوست دارم.

Tu écoutes de la musique.

تو موسیقی گوش می‌دهی.

Il regarde un film.

او فیلم نگاه می‌کند.

مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم

در ساختار جمله خبری فاعل همیشه قبل از فعل قرار می‌گیرد. در زبان فرانسه، نمی‌توانیم موقعیت فاعل و مفعول را با یکدیگر جابه‌جا کنیم. اگر «مفعول مستقیم» (COD) و «مفعول غیرمستقیم» (COI) در جمله وجود داشته باشند، معمولاً «مفعول مستقیم» (COD) قبل از «مفعول غیرمستقیم» (COI) قرار می‌گیرد. برای درک بهتر به نمونه‌های زیر توجه کنید.

Elle donne une fleur à son ami.

او گلی به دوستش می‌دهد.

(«une fleur» (یک گل) مفعول مستقیم یا (COD) و «à son ami» (به دوستش) مفعول غیرمستقیم یا (COI) است.)

Il écrit une lettre à sa sœur.

او نامه‌ای به خواهرش می‌نویسد.

(«une lettre» (یک نامه) مفعول مستقیم یا (COD) و «à sa sœur» (به خواهرش) مفعول غیرمستقیم یا (COI) است.)

Tu montres un livre à ton professeur.

تو کتابی به معلمت نشان می‌دهی.

(«un livre» (یک کتاب) مفعول مستقیم یا (COD) و «à ton professeur» (به معلمت) مفعول غیرمستقیم یا (COI) است.)

Elles prêtent de l’argent à leur cousin.

آن‌ها پول به دخترخاله‌شان قرض می‌دهند.

(«de l’argent» (پول) مفعول مستقیم یا (COD) و «à leur cousin» (به دخترخاله‌شان) مفعول غیرمستقیم یا (COI) است.)

ترتیب قرار دادن ضمایر

وقتی که «مفعول مستقیم» (COD) یا «مفعول غیرمستقیم» (COI) به وسیله ضمیر در زبان فرانسه جایگزین می‌شود، ضمیر قبل از فعل قرار می‌گیرد. ترتیب قرار دادن ضمایر به نوع ضمیری که استفاده می‌شود بستگی دارد. این ترتیب بر اساس جنس ضمیر (مذکر یا مونث در زبان فرانسه) و تعداد مفعول (مفرد یا جمع) تعیین می‌شود. برای درک این مقوله به توضیحات زیر توجه کنید.

نمادهای پاریس و کشور فرانسه

ضمایر مفعول مستقیم (COD) به شکل زیر است:

 • مذکر: le (مفرد)، les (جمع)
 • مونث: la (مفرد)، les (جمع)

ضمایر COD با مفعول مستقیم جلوی فعل قرار می‌گیرند. برای مثال به جمله‌های زیر دقت کنید.

Il mange le gâteau.

او کیک را می‌خورد.

***

Il le mange.

او آن را می‌خورد.

Elles lisent les livres.

آن‌ها کتاب‌ها را می‌خوانند.

***

Elles les lisent.

آن‌ها را می‌خوانند.

ضمایر مفعول غیرمستقیم (COI) به شکل زیر است:

 • مذکر: lui (مفرد)، leur (جمع)
 • مونث: lui (جمع)، leur (جمع)

ضمایر COI با مفعول غیرمستقیم جلوی فعل قرار می‌گیرند. برای مثال به جمله‌های زیر دقت کنید.

Je parle à mon ami.

من با دوستم صحبت می‌کنم.

***

Je lui parle.

من با او صحبت می‌کنم.

Elle écrit à sa sœur.

او به خواهرش نامه می‌نویسد.

***

Elle lui écrit.

به او نامه می‌نویسد.

در نتیجه، وقتی ضمیر به عنوان جایگزین «مفعول مستقیم» یا «مفعول غیرمستقیم» استفاده می‌شود، آن ضمیر قبل از فعل در جمله قرار می‌گیرد. این ترتیب به جنس و تعداد مفعول و نوع ضمیر بستگی دارد و برای صحیح بودن جمله باید رعایت شود.

نکته مهم در ساختار جمله خبری ساده

یک تکنیک خوب برای ساختن جمله ساده خبری، استفاده از «mise en relief» است. در واقع می‌توانیم عناصر مشخص را در یک جمله به نحوی برجسته کنیم تا تأکید بیشتری بر آن‌ها شود. این تکنیک به چند روش مختلف انجام می‌شود که در ادامه مشاهده می‌کنید.

 • C’est / Ce sont_____ qui / que / dont: این ساختار جمله در فرانسه برای تاکید بر «مفعول مستقیم» یا «مفعول غیرمستقیم» یا «مفعول کامل» به کار می‌رود. برای مثال جمله‌های زیر را ببینید:

C’est Simon qui a mangé la dernière part de gâteau.

این «سیمون» بود که آخرین قسمت کیک را خورد.

(در اینجا تاکید بر فعل کیک خوردنِ «سیمون» قرار گرفته است.)

C’est le gâteau que Simon avait fait.

این کیکی است که سیمون درست کرده بود.

(تاکید در اینجا بر کیک پختن «سیمون» قرار گرفته است.)

 • Ce qui / Ce que / Ce dont_____ c’est ou ce sont: این ساختار برای تاکید بر مفعول مستقیم یا غیرمستقیم یا مفعول کامل به کار می‌رود. برای مثال به جمله زیر توجه کنید:

 Ce qui plaît beaucoup à Julie, ce sont ces chaussures.

چیزی که «جولی» خیلی خوشایندش بوده است، این کفش‌ها هستند.

(در اینجا تاکید بر کفش‌ها به خاطر اثرگذاری مثبت بر «جولی» است.)

 • Répétition du sujet par un pronom tonique: این روش برای تاکید بر فاعل جمله به کار می‌رود. برای مثال جمله زیر را در نظر بگیرید:

Françoise aime beaucoup nager. → Françoise, elle, aime beaucoup nager.

فرانسوا بسیار شنا کردن را دوست دارد. ← فرانسوا، او، بسیار شنا کردن را دوست دارد.

(در اینجا تاکید بر علاقه «فرانسوا» به شنا قرار گرفته است.)

 • Où placer les compléments circonstanciels: تاکید گاهی در مورد «compléments circonstanciels» یا مفاهیمی مانند مکان، زمان و علت است. برای مثال جمله زیر را ببینید:

Demain, Charles ira faire du vélo.

فردا، «چارلز» دوچرخه‌سواری خواهد کرد.

(تاکید بر زمان «فردا» در جمله قرار گرفته است.)

برجسته کردن عناصر جمله به سبک‌های بالا به ما کمک می‌کند زبان فرانسه را هرچه بیشتر شبیه یک فرد بومی بنویسیم و حرف بزنیم. پس سعی کنید چند جمله با اصولی که ذکر کردیم برای خود بسازید و با آن‌ها تمرین کنید.

ساختار جمله منفی در زبان فرانسه

عوامل منفی‌ساز اصلی در زبان فرانسه به صورت زیر است.

«ne» و «pas» دو عامل منفی‌ساز جمله در زبان فرانسه هستند و برای تشکیل جمله منفی از این دو لفظ استفاده می‌شود. فعل «conjugué» (فعلی که به شکل مصدری نیست و با توجه به زمان و فاعل صرف شده و تغییر می‌کند) بین این دو لفظ قرار می‌گیرد. برای نمونه جمله زیر را در نظر بگیرید.

Elle ne montre pas le chemin à ses amis.

او مسیر را به دوستانش نشان نمی‌دهد.

هنگامی که مفعول‌ با ضمائر جایگزین می‌شود، گرامر مشابه جملات مثبت اعمال می‌شود. ضمیر «مفعول مستقیم» (complément d’objet direct) قبل از فعل قرار می‌گیرد. برای مثال به جمله زیر توجه کنید.

Elle ne me l’a pas montré.

او به من نشانش نداده است.

نکته: عامل منفی‌ساز «ne» اگر پیش از حروف صدادار (a, e, i, o, u, y) قرار داشته باشد، تبدیل به «n’» می‌شود. برای نمونه «n’a pas» به جای «ne a pas» را در نظر بگیرید.

علاوه بر عوامل منفی‌ساز «ne» و «pas» عوامل منفی‌ساز دیگری هم در زبان فرانسه موجود است که در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

عوامل منفی‌ساز در زبان فرانسه
برابر فارسی عامل منفی‌ساز
هیچ‌کس ne_____ personne
هیچ‌چیز ne_____ rien
هیچوقت، متضاد همیشه، اغلب و بعضی وقت‌ها ne_____ jamais
متضاد هنوز، دائما ne_____ plus
هیچ ne_____ aucun

در ادامه مثال‌هایی برای عوامل منفی‌ساز جدول فوق مشاهده می‌کنید.

Je ne vois personne dans la rue.

هیچ‌کسی را در خیابان نمی‌بینم.

Il n’y a rien de plus beau.

هیچ‌چیز زیباتری وجود ندارد.

Il n’y a jamais de fumée sans feu.

هیچ‌وقت دود بدون آتش نیست.

Léa n’habite plus à Strasbourg.

«لئا» دیگر در «استراسبورگ» زندگی نمی‌کند.

Je ne connais aucun bon dentiste.

هیچ دندان‌پزشک خوبی را نمی‌شناسم.

ساختار جمله پرسشی در زبان فرانسه

در زبان فرانسه، همچون زبان فارسی ساختار جمله پرسشی با ساختار جمله معمولی فرق دارد. جمله‌های پرسشی را به طور کلی به سه شکل می‌توانیم بسازیم که در ادامه آن‌ها را بررسی خواهیم کرد، اما پیش از آن چند جمله سوالی با ترجمه فارسی را برای آشنایی اولیه در ادامه ببینید.

Quel est ton prénom?

نام کوچک تو چیست؟

Où est la bibliothèque?

کتابخانه کجاست؟

Quand est-ce que tu pars en vacances?

تو کی به تعطیلات می‌روی؟

Combien ça coûte?

 این چقدر هزینه دارد؟

Qu’est-ce que tu manges pour le petit déjeuner?

 برای صبحانه چه می‌خوری؟

Pourquoi n’es-tu pas venu hier?

چرا دیروز نیامدی؟

Est-ce que tu aimes la musique classique?

آیا موسیقی کلاسیک را دوست داری؟

Comment ça va?

حالت چطور است؟

Quel livre lis-tu en ce moment?

در حال حاضر چه کتابی می‌خوانی؟

Avec qui es-tu allé au cinéma?

با کی به سینما رفتی؟

نمادهای ساختاری فرانسه

سوال پرسیدن با تغییر لحن

ما می‌توانیم با تغییر «لحن» (Intonation) در زبان فرانسه سوال طرح کنیم. این ساختار ساده‌ترین نوع سوال است که در مکالمات روزمره به کار می‌رود. در این نوع جملات، ترتیب کلمات مشابه جملات خبری است و تنها با تغییر لحن یا تغییر آوا در آخر جمله، مشخص می‌کنیم که جمله ما سوال است. برای مثال نمونه‌های زیر را در نظر بگیرید.

Tu parles français?

تو فرانسوی صحبت می‌کنی؟

Il fait beau aujourd’hui?

امروز هوا خوب است؟

Elle aime le chocolat?

او شکلات دوست دارد؟

Ils habitent à Paris?

آن‌ها در «پاریس» زندگی می‌کنند؟

Tu veux du café?

تو قهوه می‌خواهی؟

Il va faire chaud demain?

فردا هوا گرم می‌شود؟

Elles sont en vacances?

آن‌ها در تعطیلات هستند؟

Tu as un frère?

تو برادر داری؟

Il pleut dehors?

بیرون باران می‌بارد؟

Elle joue du piano?

او پیانو می‌زند؟

ساختار جمله سوالی با est-ce que

راه دیگر برای مطرح کردن پرسش استفاده از عبارت «est-ce que» است. این نوع سوالات معمولاً در مکالمات شفاهی به کار می‌روند و ساختار جمله ثابت است. در این نوع سوال، عبارت «est-ce que» به جمله اضافه می‌شود. برای مثال نمونه‌های زیر را ببینید.

Est-ce que tu parles français?

آیا تو فرانسه صحبت می‌کنی؟

Est-ce qu’il fait beau aujourd’hui?

آیا امروز هوا خوب است؟

Est-ce qu’elle aime le chocolat?

آیا او شکلات دوست دارد؟

Est-ce qu‘ils habitent à Paris?

آیا آن‌ها در «پاریس» زندگی می‌کنند؟

Est-ce que tu veux du café?

آیا تو قهوه می‌خواهی؟

Est-ce qu‘il va faire chaud demain?

آیا فردا هوا گرم می‌شود؟

Est-ce qu’elles sont en vacances?

آیا آن‌ها در تعطیلات هستند؟

Est-ce que tu as un frère?

آیا تو برادر داری؟

Est-ce qu‘il pleut dehors?

آیا بیرون باران می‌بارد؟

Est-ce qu‘elle joue du piano?

آیا او پیانو می‌زند؟

سوال با جا‌به‌جایی فاعل و فعل

نوع دیگری از پرسش در زبان فرانسه، استفاده از ساختار «Interrogation Totale» است. این نوع سوالات بدون استفاده از عبارت «est-ce que» و با تغییر ترتیب کلمات ساخته می‌شوند. در این نوع سوالات، فاعل و فعل جابه‌جا می‌شوند و جواب آن‌ها معمولاً «بله» یا «خیر» است. برای مثال به نمونه‌های زیر توجه کنید.

Parles-tu français?

آیا تو فرانسوی صحبت می‌کنی؟

Fait-il beau aujourd’hui?

آیا امروز هوا خوب است؟

Aime-t-elle le chocolat?

آیا او شکلات دوست دارد؟

Habitent-ils à Paris?

آیا آن‌ها در «پاریس» زندگی می‌کنند؟

Veux-tu du café?

آیا تو قهوه می‌خواهی؟

Fera-t-il chaud demain?

آیا فردا هوا گرم می‌شود؟

Sont-elles en vacances?

آیا آن‌ها در تعطیلات هستند؟

As-tu un frère?

آیا تو برادر داری؟

Pleut-il dehors?

آیا بیرون باران می‌بارد؟

Joue-t-elle du piano?

آیا او پیانو می‌زند؟

سایر جملات پرسشی

غیر از سه ساختار جمله پرسشی در زبان فرانسه که قبل از این به آن‌ها اشاره کردیم، ساختارهای دیگری هم برای سوال پرسیدن در زبان فرانسه وجود دارد که در ادامه مشاهده می‌کنید.

 • با «حرف اضافه» (Préposition):

 Avec qui vas-tu au cinéma?

با چه کسی به سینما می‌روی؟

 Pour qui est le pop-corn?

پاپ‌کورن برای چه کسی است؟

ایفل و نمادهای فرانسه
 • با «کلمات پرسشی» (Mot Interrogatif):

se trouve le cinéma?

سینما کجاست؟

Quand commence le film?

فیلم کی شروع می‌شود؟

 • «سوال غیرمستقیم» (Interrogation Indirecte): این نوع سوال با یک جمله پایه و یک جمله پیرو ساخته می‌شود. در واقع در این نوع سوال، یک جمله فرعی پرسشی به جمله اصلی اضافه می‌شود. برای مثال جمله‌های زیر را ببینید:

Il demande si elle parle anglais.

می‌پرسد که آیا او انگلیسی صحبت می‌کند؟

Elle veut savoir si tu as mangé le gâteau.

او می‌خواهد بداند آیا تو کیک را خورده‌ای؟

Ils se demandent si vous viendrez à la fête.

آن‌ها می‌خواهند بدانند که آیا شما به مهمانی خواهید آمد یا خیر.

Elle se demande pourquoi il est en retard.

می‌خواهد بداند که چرا او دیر کرده است؟

Il aimerait savoir quand tu partiras en voyage.

او دوست دارد بداند که شما کی به سفر خواهید رفت.

برای درک بهتر ساختار جمله‌های پرسشی در زبان فرانسه در جدول زیر چند جمله پرسشی را با اجزاء آن‌ها تفکیک کرده‌ایم.

اجزاء جمله‌های پرسشی در زبان فرانسه
متمم فعل فاعل est-ce que کلمه پرسشی حرف اضافه
vas? tu est-ce que
parle? le film est-ce que quoi De
au cinéma? vas tu est-ce que qui Avec
le film? trouvez vous est-ce que Comment

ساختار جمله‌ نقل قول در زبان فرانسه

یک ساختار جمله در زبان فرانسه دیگر هم به نام «Le discours indirect» یا «نقل‌قول غیرمستقیم» وجود دارد که برای انتقال پیام‌ و نظر دیگران به کار می‌رود. نقل‌قول غیرمستقیم، روشی برای انتقال پیام‌ها و نظرهای دیگران به صورت غیرمستقیم و تغییر شکل داده شده‌است. در این نوع نقل‌قول، معمولاً از فعل‌های اظهار نظر استفاده می‌شود. این فعل‌ها در زبان فرانسه به ما این امکان را می‌دهند که محتوای یک نقل‌قول را با تغییر در شکل آن به دیگران انتقال دهیم.

برخی از فعل‌های پرکاربرد در نقل‌قول غیرمستقیم را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

عبارات پرکاربرد برای نقل‌قول در زبان فرانسه
ترجمه فارسی عبارت
او می‌گوید Il dit
او اعلام می‌کند Elle annonce
او ادعا می‌کند Il affirme
او می‌پرسد Elle demande
او به شدت تعجب می‌کند Il s’exclame
او روایت می‌کند Elle raconte
او توضیح می‌دهد Il explique
او ادعا می‌کند Elle prétend
او بیان می‌کند Il expose
او باور دارد Elle croit
او قضاوت می‌کند Il juge
او پاسخ می‌دهد Elle répond

برای تبدیل یک نقل‌قول مستقیم به نقل‌قول غیرمستقیم، چند تغییر گرامری مهم انجام می‌شود. این تغییرات را در ادامه برای شما فهرست کرده‌ایم.

 • تغییر در «ضمایر» (pronoms)
 • تغییر در «افعال» (verbes) و استفاده از سوم‌شخص به جای اول‌شخص
 • تغییر در زمان فعل
 • استفاده از حروف ربط مناسب در نقل‌قول غیرمستقیم

برای درک بهتر به نمونه‌های زیر توجه کنید.

Il a dit: «J’ai vu une animatrice de télé.»

او گفت: «من یک مجری تلویزیون دیده‌ام.»

(جمله فوق نقل‌قول مستقیم است.)

***

Il a dit qu’il avait vu une animatrice de télé.

او گفت که او یک مجری تلویزیون دیده است.

(جمله فوق نقل‌قول غیرمستقیم است.)

Elle a demandé: «Comment ça va?»

او پرسید: «حال شما چطور است؟»

(جمله فوق نقل‌قول مستقیم است.)

***

Elle a demandé comment ça va.

او پرسید که حال شما چطور است.

(جمله فوق نقل‌قول غیرمستقیم است.)

تغییرات گرامری و زمان در نقل‌قول غیرمستقیم بستگی به زمان و مضمون فعل در نقل‌قول مستقیم دارد. نقل‌قول غیرمستقیم در «جملات سوالی و جملات امری» (ordres/demandes) نیز به کار می‌رود. در جدول زیر قواعد تطابق زمان را از نقل‌قول مستقیم به غیرمستقیم مشاهده می‌کنید.

حال با توجه به قواعد تبدیل نقل‌قول مستقیم به غیرمستقیم در ادامه چند مثال از این تبدیل مشاهده کنید.

Il a annoncé: «Je vais partir en vacances.»

او اعلام کرد: «به تعطیلات می‌روم.»

***

Il a annoncé qu’il allait partir en vacances.

او اعلام کرد که قصد دارد به تعطیلات برود.

Elle demande: «Où est le musée?»

او می‌پرسد: «موزه کجاست؟»

***

Elle demande où est le musée.

او می‌پرسد که موزه کجاست.

Ils affirment: «Nous avons fini le projet.»

آن‌ها ادعا می‌کنند: «ما پروژه را تمام کرده‌ایم.»

***

Ils affirment qu’ils ont fini le projet.

آن‌ها ادعا می‌کنند که پروژه را تمام کرده‌اند.

Il dit: «J’ai lu ce livre.»

او می‌گوید: «من این کتاب را خوانده‌ام.»

***

Il dit qu’il a lu ce livre.

او می‌گوید که این کتاب را خوانده است.

Elle a dit: «Vous êtes très gentils.»

او گفت: «شما خیلی مهربان هستید.»

***

Elle a dit que vous êtes très gentils.

او گفت که شما خیلی مهربان هستید.

Ils s’exclament: «Quelle belle journée!»

فریاد کشیدند: «چه روز زیبایی.»

***

Ils s’exclament que quelle belle journée!

آن‌ها به صدای بلند گفتند که چه روز زیبایی است.

Elle raconte: «J’ai rencontré un vieil ami.»

او تعریف کرد: «من با یک دوست قدیمی دیدار کردم.»

***

Elle raconte qu’elle a rencontré un vieil ami.

او تعریف کرد که با یک دوست قدیمی دیدار کرده است.

Il a dit: «Je vais bien.»

او گفت: «من حالم خوب است.»

***

Il a dit qu’il allait bien.

او گفت که حالش خوب است.

Elle explique: «J’ai préparé le dîner.»

او توضیح داد: «من شام را آماده کرده‌ام.»

***

Elle explique qu’elle a préparé le dîner.

او توضیح داد که شام را آماده کرده است.

Il répond: «Je viendrai à la réunion.»

او پاسخ می‌دهد: «من به جلسه خواهم آمد.»

***

Il répond qu’il viendra à la réunion.

او پاسخ می‌دهد که به جلسه خواهد آمد.

ساختار جمله مرکب

یکی دیگر از این انواع ساختار جملات، «جملات مرکب» (phrases complexes) است که از دو یا چند جمله تشکیل شده و برخلاف جملات ساده که یک فعل دارند، دو یا چند فعل دارند. در واقع تعریف جمله مرکب به این صورت است:‌ «یک جمله که دو یا چند فعل دارد، جمله مرکب است.» مثال‌هایی از این نوع جملات را در ادامه مشاهده می‌کنید.

Fiona cuisine pour ses invités.

«فیونا» برای مهمانانش آشپزی کرد.

(در این جمله یک فعل وجود دارد و جمله ساده است.)

Fiona a oublié d’acheter du lait quand elle a fait les courses.

«فیونا» فراموش کرد شیر بخرد وقتی که برای خرید رفته بود.

(در این جمله دو فعل وجود دارد و جمله مرکب است.)

Fiona va vite acheter du lait avant que ses invités arrivent et elle termine le dessert à temps.

«فیونا» سریع رفت تا شیر بخرد،‌ قبل از اینکه مهمان‌ها سر برسند و به موقع دسر را حاضر کرد.

(در این جمله سه فعل وجود دارد و جمله مرکب است.)

جملات مرکب معمولاً شامل یک «جمله اصلی» (proposition principale) و یک یا چند «جمله فرعی» (proposition subordonnée) هستند. جملات اصلی مستقل عمل می‌کنند و جملات فرعی به عنوان مکمل‌هایی برای جملات اصلی عمل می‌کنند. انواع مختلفی از جمله بر اساس این نوع تقسیم‌بندی در زبان فرانسه وجود دارد که در ادامه تک‌تک آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

جمله مستقل

«جمله مستقل» (Proposition indépendante) یک ساختار جمله در زبان فرانسه است که به تنهایی عمل می‌کند و به هیچ جمله دیگری وابسته نیست. در واقع، می‌توانید آن را به تنهایی به عنوان یک جمله کامل در نظر بگیرید که معمولاً شامل یک فعل و بقیه اجزاء جمله می‌شود. جمله مستقل می‌تواند برای مخاطب معنی کامل داشته باشد. در ادامه چند مثال از این نوع جمله همراه با ترجمه فارسی آورده‌ایم.

Il pleut.

باران می‌بارد.

J’aime les fleurs.

من گل‌ها را دوست دارم.

Les oiseaux chantent.

پرندگان آواز می‌خوانند.

Elle danse bien.

او خوب می‌رقصد.

Le soleil brille.

خورشید می‌درخشد.

Il fait chaud.

هوا گرم است.

Mon ami parle français.

دوست من فرانسوی صحبت می‌کند.

Les étoiles brillent la nuit.

ستارگان شب می‌درخشند.

Elle écoute de la musique.

او موسیقی گوش می‌دهد.

J’étudie le français.

من زبان فرانسه می‌خوانم.

این جملات مستقل به تنهایی برای شنونده قابل درکند و نیازی به جملات فرعی یا جملات دیگر برای تکمیل معنی ندارند. آن‌ها معمولاً یک مفهوم یا ایده را انتقال می‌دهند و می‌توانند به عنوان جملات کوتاه و مفهومی مورد استفاده قرار بگیرند.

جمله وابسته و جمله اصلی

«جمله وابسته» (Proposition subordonnée) به همراه «جمله اصلی» (proposition principale) یک ساختار جمله در فرانسه مهم دیگر است. جملات وابسته به یک جمله اصلی وابستگی دارند زیرا بدون وجود جمله اصلی که ادامه معنی آن‌ها باشند، معنای ناقصی دارند. جملات وابسته به نوعی جملات فرعی هستند که به جمله اصلی وابسته‌اند و اطلاعات تکمیلی را ارائه می‌دهند.

معمولاً، این جمله‌ها با کلمات ربطی و حروف اضافه در زبان فرانسه با یکدیگر ترکیب می‌شوند. این کلمات کمک می‌کنند تا جمله وابسته با جمله اصلی به خوبی ارتباط برقرار کند و مفهوم کاملی ایجاد کند. برای درک بهتر چند مثال از جملات وابسته و اصلی در زبان فرانسه با ترجمه فارسی را در ادامه مشاهده کنید.

Quand il pleut, je reste à la maison.

وقتی باران می‌بارد، من در خانه می‌مانم.

 Elle étudie parce qu’elle veut réussir.

او درس می‌خواند چرا که می‌خواهد موفق شود.

 J’ai faim bien que j’aie déjeuné.

گرسنه هستم اگرچه ناهار خورده‌ام.

Dès que le soleil se lève, les oiseaux chantent.

همین که خورشید طلوع می‌کند، پرندگان آواز می‌خوانند.

Comme il faisait chaud, nous avons décidé de nager.

از آنجا که هوا گرم بود، تصمیم به شنا گرفتیم.

Il ne mange pas, bien qu’il ait faim.

او غذا نمی‌خورد، گرچه گرسنه است.

Quand je serai libre, nous irons au cinéma.

وقتی آزاد شوم، به سینما خواهیم رفت.

Parce que le gâteau est délicieux, tout le monde en veut.

چون کیک خوشمزه است، همه می‌خواهند از آن بخورند.

Je veux apprendre le français pour voyager.

می‌خواهم فرانسوی یاد بگیرم تا به سفر بروم.

À moins qu’il n’arrive à l’heure, nous partirons sans lui.

اگر به موقع نرسد، بدون او عازم سفر خواهیم شد.

در این مثال‌ها، جملات وابسته به عنوان جملات فرعی کنار جملات اصلی می‌آیند و در واقع معنای آن را کامل می‌کنند. این نوع جملات ساختارهای پیچیده‌تر زبان فرانسه هستند و به زبان‌آموزان کمک می‌کنند تا تنوع و پیچیدگی در ساختار جملات را درک کنند.

نحوه ترکیب جملات مرکب

در ترکیب جملات مرکب، جملات می‌توانند به چند روش متفاوت به یکدیگر متصل شوند. این روش‌ها را در ادامه همراه با مثال مشاهده می‌کنید.

 • «متوالی» (Juxtaposition): دو یا چند جمله مستقل می‌توانند به صورت متوالی در جمله آمده و توسط ویرگول یا نقطه ویرگول از یکدیگر جدا شوند:

Fiona a un problème, elle a oublié d’acheter du lait.

«فیونا» مشکلی دارد، او فراموش کرده است که شیر بخرد.

Il fait très chaud dehors; nous devrions rester à l’intérieur aujourd’hui.

هوا خیلی گرم است؛ ما باید امروز در خانه بمانیم.

 • «ربطی» (Coordination): دو یا چند جمله مستقل می‌توانند توسط واژگان ربط‌دهنده مانند «ou» ،«mais» و… به یکدیگر وصل شوند:

Le gâteau de Fiona est délicieux et ses invités sont contents.

کیک تولد «فیونا» خوشمزه است و مهمان‌های او شادند.

 • «جمله‌واره‌ پیرو» (Subordination): در این حالت، یک جمله مستقل (جمله اصلی) به یک یا چند جمله فرعی وابسته است و بر اساس نوع وابستگی، ممکن است از واژگانی مانند «que» و «quand» استفاده شود:

Fiona a oublié d’acheter du lait quand elle a fait les courses.

«فیونا» فراموش کرده است هنگام خرید کردن شیر بخرد.

ساختار جمله امری در زبان فرانسه

«جمله امری» (phrase impérative) در زبان فرانسه یکی دیگر از انواع جمله در این زبان است. جملات امری برای دستور دادن، توصیه کردن یا اعلام ممنوعیت چیزی استفاده می‌شوند و معمولاً با نقطه یا نقطه تعجب به پایان می‌رسند. ویژگی‌های اصلی جملات امری در زبان فرانسه را در ادامه برای شما فهرست کرده‌ایم.

 • حذف کردن «فاعل» (sujet): در جملات امری، فاعل وجود ندارد:

Tu étudies pour l’examen.

تو برای امتحان مطالعه می‌کنی.

(جمله فوق خبری است.)

***

Étudie pour l’examen!

برای امتحان مطالعه کن!

(جمله فوق امری است.)

 • استفاده از «فعل امری در زبان فرانسه» (impératif): جملات امری با فعل‌های امری (impératif) ساخته می‌شوند. این فعل‌ها تنها در سه صیغه «دوم‌شخص مفرد» (tu)، «دوم‌شخص جمع» (vous) و «اول‌شخص جمع» (nous) صرف می‌شوند:

Écoute bien le professeur.

خوب به استاد گوش کن.

(فعل جمله دوم‌شخص مفرد است.)

Écoutons attentivement.

خوب گوش کنیم.

(فعل جمله اول‌شخص جمع است.)

Écoutez le professeur.

به استاد گوش کنید.

(فعل جمله دوم‌شخص جمع است.)

 • نقطه یا علامت تعجب:‌ جملات امری با یک «نقطه» (.) یا یک «علامت تعجب» (!) به پایان می‌رسند:

Arrête de jouer au ballon dans la rue!

توپ‌بازی در خیابان را متوقف کن.

(ممنوعیت توپ‌بازی کردن)

Viens ici immédiatement!

فوراً بیا اینجا.

(دستور برای آمدن)

ساختار جمله فرانسه اینفوگرافی

ساختار جمله تعجبی در زبان فرانسه

«جملات تعجبی» (Exclamative Sentences) در زبان فرانسه جملاتی هستند که برای بیان احساسات، تعجب، هیجان یا انتقاد به کار می‌روند. این نوع جملات معمولاً با «علامت تعجب» (!) به پایان می‌رسند و معمولاً در مکالمه به کار می‌روند. ویژگی‌های جملات تعجبی را در ادامه برای شما فهرست کرده‌ایم.

 1. «علامت تعجب» (!): تمام جملات تعجبی با نقطه تعجب به پایان می‌رسند. این علامت نمایانگر احساساتی مثل تعجب، شادی، عصبانیت یا حتی نقد است.
 2. استفاده از قید در زبان فرانسه: در ابتدای بعضی از جملات تعجبی از قیدهایی مثل «Quel» به معنای چه یا «Comme» به معنی چقدر استفاده می‌شود.
 3. انتقال احساسات: جملات تعجبی به خوبی احساسات را بیان می‌کنند. ممکن است بیان کننده شادی، غم، تعجب، ناراحتی یا عصبانیت باشند.
 4. مناسب برای مکالمات: جملات تعجبی به ویژه در مکالمات برای بیان احساسات به کار می‌روند. آن‌ها تا حد زیادی نشان‌دهنده تعجب و انگیزه فرد بیان‌کننده جمله هستند.

در مثال‌های زیر، جملات تعجبی را به همراه ترجمه فارسی مشاهده می‌کنید.

Quelle belle journée!

چه روز زیبایی.

(بیان‌کننده شادی و سرزندگی.)

Comme j’aime le français!

چقدر عاشق «فرانسه» هستم.

(بیان‌کننده علاقه و شوق.)

Je déteste les maths!

من از ریاضی متنفرم.

(بیان‌کننده عدم رضایت و عصبانیت.)

Que les profs de maths m’ennuient!

استادهای ریاضی مرا خسته می‌کنند.

(بیان‌کننده عصبانیت و ناخشنودی.)

متن برای درک ساختار جمله

بافت جمله را بهتر است هرچه بیشتر در متن‌های زبان فرانسه مشاهده کنیم تا ساختار آن را به خوبی به‌ خاطر بسپاریم. اگر متن‌های فرانسوی را با دقت بخوانیم، و با آن‌ها بیشتر درگیر شویم، ساختارهای جمله را در کاربرد حقیقی آن می‌بینیم و درک مطلب ما هر روز بهتر و بهتر می‌شود. بنابراین برای خواندن متن‌های زبان فرانسوی، یادگیری ساختار جمله در بافت متن و تمرین در محدوده سطح زبانی خود باید وقت بگذاریم. در ادامه این مطلب می‌توانید یک متن ساده فرانسوی با ترجمه فارسی و فایل صوتی را مطالعه کنید و در نهایت ساختار جمله‌های آن را نیز مشاهده خواهید کرد.

به متن «شهر روئن» و ترجمه فارسی آن توجه کنید. فایل صوتی متن فرانسه نیز آورده شده است.

Rouen est une ville située en Normandie, à environ 135 kilomètres de Paris. Fondée à l’époque romaine, Rouen a été le théâtre de nombreux événements importants au cours de l’histoire de la France, notamment pendant la Guerre de Cent Ans et la Révolution française. C’est d’ailleurs à l’épisode du procès de Jeanne d’Arc que la mémoire collective associe le plus souvent la ville de Rouen. En effet, à l’époque de la guerre de Cent Ans, Jeanne d’Arc a été jugée puis brûlée vive sur l’actuelle place du Vieux Marché à Rouen en 1431.. Cet épisode tragique de l’histoire de France et de l’Angleterre a souvent été repris dans la littérature et le cinéma.

Le pont Jeanne d’Arc, la place Jeanne d’Arc, l’église Jeanne D’Arc, la rue Jeanne d’Arc… la Pucelle est partout et son nom est désormais indissociable de la ville. On peut notamment visiter l’Historial de Jeanne D’Arc situé 7, rue Saint Romain à Rouen. Ce musée est un parcours spectacle qui met en scène la vie de Jeanne d’Arc et la construction de son mythe à travers les siècles.

La ville de Rouen est également connue pour son centre historique aux rues pavées et aux maisons à colombages, son Gros-Horloge ainsi que l’imposante cathédrale Notre-Dame de Rouen avec ses vitraux datant du Moyen Âge et sa façade qui a été plusieurs fois le sujet de tableaux du peintre Claude Monet. Il est possible de voir l’un de ces tableaux au musée des Beaux-Arts de Rouen qui abrite une collection exceptionnelle rassemblant des œuvres de Monet, Degas, Sisley… dans un ancien palais épiscopal du XVIIIe siècle.

Les amateurs de gastronomie ne seront pas en reste à Rouen. Ils pourront y déguster
le canard à la rouennaise, les tripes à la mode de Caen et le fameux fromage de Neufchâtel dans un des nombreux restaurants que compte la ville dans le centre historique.

Rouen est enfin une ville dynamique avec une vie nocturne animée et de nombreux événements culturels qui ont lieu tout au long de l’année. Ses festivals de musique, ses expositions d’art et ses événements sportifs attirent des visiteurs de toute la région. La ville est également réputée pour sa vie étudiante, avec de nombreux étudiants étrangers venant y étudier le français dans des établissements reconnus pour leur professionnalisme et la qualité de leur service.

ترجمه فارسی

«روئن» یک شهر واقع در «نرماندی»، حدود ۱۳۵ کیلومتری «پاریس» است. این شهر در زمان رومیان تأسیس شد و در طول تاریخ فرانسه، به خصوص در دوره جنگ صدساله و انقلاب فرانسه، شاهد بسیاری از وقایع مهم بود. همچنین، حافظه تاریخی این شهر معمولاً به دوران محاکمه «ژان دارک» اشاره می‌کند. در واقع، در دوره جنگ صدساله، «ژان دارک» محاکمه و سپس در مکان امروزی بازار قدیمی «روئن» در سال ۱۴۳۱ زنده‌زنده سوزانده شد. این قسمت تلخ تاریخ «فرانسه» و «انگلستان» به طور مکرر در ادبیات و سینما مورد بازسازی قرار گرفته است.

پل «ژان دارک»، میدان «ژان دارک»، کلیسای «ژان دارک»، خیابان «ژان دارک» و… تقریبا در همه جای شهر هستند و نام او دیگر با این شهر عجین شده است. به‌ویژه می‌توان از «ژان دارک تاریخی» واقع در خیابان «سنت رومن» شماره ۷ دیدن کرد. این موزه یک تور تماشایی است که زندگی «ژان دارک» و ساخت اسطوره او را در طول قرن‌ها به تصویر می‌کشد.

شهر «روئن» همچنین به دلیل مرکز تاریخی خود با خیابان‌های سنگ‌فرش شده و خانه‌های نیمه‌چوبی، «ساعت بزرگ» (Gros-Horloge) و همچنین کلیسای جامع «نوتردام روئن» با پنجره‌های شیشه‌ای رنگارنگ متعلق به قرون وسطی و نمای آن که بارها موضوع نقاشی‌های «کلود مونه» نقاش بوده است، شناخته شده است. می‌توانید یکی از این نقاشی‌ها را در موزه هنرهای زیبا در «روئن» ببینید که مجموعه‌ای استثنایی را در خود جای داده است؛ آثار «مونه»، «دگا»، «سیسلی» و… را در یک کاخ اسقفی سابق قرن هجدهم گرد هم می‌آورد.

علاقه‌مندان به غذا در «روئن» بی‌نصیب نمی‌مانند. آن‌ها می‌توانند اردک سبک «روئن»، سیراب شیردان به سبک «کان» و پنیر معروف «نوفشاتل» (Neufchâtel) را در یکی از رستوران‌های متعدد شهر در مرکز تاریخی بچشند.

روئن در نهایت شهری پویا با زندگی شبانه پر جنب‌وجوش و رویدادهای فرهنگی متعددی است که در طول سال برگزار می‌شود. جشنواره‌های موسیقی، نمایشگاه‌های هنری و رویدادهای ورزشی آن بازدیدکنندگان را از سراسر منطقه جذب می‌کند. این شهر همچنین به شهر زندگی دانشجویی مشهور است، به طوری که بسیاری از دانشجویان خارجی برای تحصیل زبان فرانسه در مؤسساتی که به دلیل حرفه‌ای بودن و کیفیت خدمات خود شناخته شده‌اند، به آنجا می‌آیند.

بررسی ساختار جمله در متن

جمله همیشه با یک «حرف ابتدایی بزرگ» (majuscule) شروع می‌شود و با نقطه (به شکل نقطه ساده، علامت تعجب یا علامت سوال) به پایان می‌رسد. اما به خاطر تفاوت طول جمله‌های زبان فارسی و زبان فرانسه و یادگیری نحوه جدا کردن جمله از بافت متن در جدول زیر جمله‌های متن بالا را جدا کرده‌ایم و نوع هر یک را در مقابل آن آورده‌ایم.

بررسی ساختار جمله‌های در متن
نوع جمله
Déclarative
خبری
Rouen est une ville située en Normandie, à environ 135 kilomètres de Paris.
Déclarative
خبری
Fondée à l’époque romaine, Rouen a été le théâtre de nombreux événements importants au cours de l’histoire de la France, notamment pendant la Guerre de Cent Ans et la Révolution française.
Déclarative
خبری
C’est d’ailleurs à l’épisode du procès de Jeanne d’Arc que la mémoire collective associe le plus souvent la ville de Rouen.
Déclarative
خبری
En effet, à l’époque de la guerre de Cent Ans, Jeanne d’Arc a été jugée puis brûlée vive sur l’actuelle place du Vieux Marché à Rouen en 1431.
Déclarative
خبری
Cet épisode tragique de l’histoire de France et de l’Angleterre a souvent été repris dans la littérature et le cinéma.
Déclarative
خبری
Le pont Jeanne d’Arc, la place Jeanne d’Arc, l’église Jeanne D’Arc, la rue Jeanne d’Arc… la Pucelle est partout et son nom est désormais indissociable de la ville.
Déclarative
خبری
On peut notamment visiter l’Historial de Jeanne D’Arc situé 7, rue Saint Romain à Rouen.
Déclarative
خبری
Ce musée est un parcours spectacle qui met en scène la vie de Jeanne d’Arc et la construction de son mythe à travers les siècles.
Déclarative
خبری
La ville de Rouen est également connue pour son centre historique aux rues pavées et aux maisons à colombages, son Gros-Horloge ainsi que l’imposante cathédrale Notre-Dame de Rouen avec ses vitraux datant du Moyen Âge et sa façade qui a été plusieurs fois le sujet de tableaux du peintre Claude Monet.
Déclarative
خبری
Il est possible de voir l’un de ces tableaux au musée des Beaux-Arts de Rouen qui abrite une collection exceptionnelle rassemblant des œuvres de Monet, Degas, Sisley… dans un ancien palais épiscopal du XVIIIe siècle.
Déclarative
خبری
Les amateurs de gastronomie ne seront pas en reste à Rouen.
Déclarative
خبری
Ils pourront y déguster le canard à la rouennaise, les tripes à la mode de Caen et le fameux fromage de Neufchâtel dans un des nombreux restaurants que compte la ville dans le centre historique.
Déclarative
خبری
Rouen est enfin une ville dynamique avec une vie nocturne animée et de nombreux événements culturels qui ont lieu tout au long de l’année.
Déclarative
خبری
Ses festivals de musique, ses expositions d’art et ses événements sportifs attirent des visiteurs de toute la région.
Déclarative
خبری
La ville est également réputée pour sa vie étudiante, avec de nombreux étudiants étrangers venant y étudier le français dans des établissements reconnus pour leur professionnalisme et la qualité de leur service.

همانطور که مشاهده کردید ساختار جمله‌های زبان فرانسه غالباً طولانی است. این موضوع برای مترجمان تازه‌کار معمولاً دردسرساز می‌شود. خوب است هنگام ترجمه به فارسی، اصول نوشتن فارسی را رعایت کنیم، جمله‌ها را به جمله‌های کوتاه‌تر تبدیل کنیم و با استفاده صحیح از علائم نگارشی از ابهام برای خواننده پیشگیری کنیم.

مکالمه برای تسلط بر ساختار جمله در زبان فرانسه

تمرین مکالمه بر مهارت جمله‌سازی زبان‌آموز تأثیر مهمی دارد. این تمرینات به چند دلیل مهارت جمله سازی را بهبود می‌بخشند که در ادامه فهرست کرده‌ایم.

 1. یادگیری نحوه ترکیب عناصر جمله: مکالمات و گفت‌وگوها به شما کمک می‌کنند تا نحوه ترکیب و چیدمان کلمات و عبارات در جملات را به خوبی یاد بگیرید.
 2. تقویت مهارت‌های گرامری: هنگامی که شما مکالمه می‌کنید، نیاز به استفاده از ساختارهای گرامری صحیح دارید. این کمک می‌کند تا مهارت‌های گرامری شما در جمله‌سازی بهتر شود.
 3. گسترش دایره لغات: مکالمه امکان آشنایی با واژگان جدید و اصطلاحات مختلف را فراهم می‌کند. برای اینکه جمله‌های بهتری بسازید،‌ بهتر است به لغات پرکاربرد در زبان فرانسه تسلط داشته باشید.

به همین دلیل در ادامه مطلب مکالمه‌هایی برای شما فراهم کرده‌ایم تا با ساختار جمله در زبان فرانسه بیشتر آشنا بشوید. تلفظ و ترجمه هر مکالمه نیز همراه آن ارائه شده است.

به مکالمه «کارلوس» و «الیزابت» توجه کنید.

Carlos: Je crois que c’est Marjorie. La secrétaire.

Elisabeth: La secrétaire de l’école?

Carlos: Oui, elle travaille à la réception. Elle est très sympa.

Elisabeth: Tu la connais?

Carlos: Un peu. On prend le même bus pour venir.

Elisabeth: Et lui, c’est qui?

Carlos: C’est le directeur. Monsieur Azou.

Elisabeth: Qu’est-ce qu’il est jeune!

ترجمه مکالمه اول

کارلوس: فکر می‌کنم «مارجوری» باشد، منشی.

الیزابت: منشی مدرسه؟

کارلوس: بله، او در پذیرش کار می‌کند. خیلی مهربان است.

الیزابت: او را می‌شناسی؟

کارلوس: کمی. با یک اتوبوس می‌آییم.

الیزابت: و او کیست؟

کارلوس: او مدیر است. آقای «آزو».

الیزابت: چقدر جوان است.

کارلوس: اینطور فکر می‌کنی؟

به مکالمه بین «مارینا» و «ژول» توجه کنید.

Marina: Allô! Jules? C’est Marina.

Jules: Ah, salut Marina, ça va?

Marina: Oui, oui, ça va. Tu vas à la fête d’anniversaire de Julie, ce soir?

Jules: Oui, j’y vais. Qu’est-ce que tu lui achètes comme cadeau?

Marina: Je lui offre le dernier CD de Camille.

Jules: Ah, il est super ! Je l’écoute tous les jours. Au fait, qui vient?

Marina: Ahmed, Brice et Sabine. Et aussi, Luc et Caroline, tu les connais?

Jules: Luc, oui, je le connais. Mais Caroline, je ne la connais pas.

Marina: Ça commence à quelle heure?

Jules: Julie nous attend vers 20 heures. Tu y vas comment?

Marina: En métro, avec Ahmed et Brice. On y va tous ensemble?

Jules: D’accord ! Je vous donne rendez-vous à la station à 19 heures 30, ça va?

Marina: Très bien. Je leur téléphone pour leur dire. Je t’embrasse.

Jules: Moi aussi. À tout à l’heure.

ترجمه مکالمه دوم

مارینا: سلام. «ژول»؟ «مارینا» هستم.

ژول: آه، سلام «مارینا»، خوبی؟

مارینا: بله، بله، خوبم. امشب به جشن تولد «جولی» می‌روی؟

ژول: بله، من می‌روم. چه چیزی برای او هدیه می‌خری؟

مارینا: آخرین سی‌دی «کامیل» را به او می‌دهم.

ژول: آه، او عالی است. من هر روز گوش می‌دهم. راستی چه کسانی می‌آیند؟

مارینا: «احمد»، «بریس» و «سابین». و همچنین، «لوک» و «کارولین»، آن‌ها را می‌شناسی؟

ژول: «لوک»، بله، او را می‌شناسم . اما «کارولین»، او را نمی‌شناسم.

مارینا: ساعت چند شروع می‌شود؟

ژول: «جولی» حدود ساعت ۸ شب منتظر ما است. چطور می‌روی؟

مارینا: با مترو، با «احمد» و «بریس». همه با هم برویم؟

ژول: باشد. ساعت ۷:۳۰ بعدازظهر با شما در ایستگاه ملاقات خواهم کرد، اشکالی ندارد؟

مارینا: خیلی خوب است. با آن‌ها تماس می‌گیرم که بگویم، می‌بوسمت.

ژول: من هم همینطور. بعداً میبینمت.

میز تحریر برای تمرین ساختار جمله فرانسه

سوالات رایج درباره ساختار جمله در زبان فرانسه

در ادامه مطلب سوالات رایج درباره مطلب «ساختار جمله در زبان فرانسه» را برای شما آورده‌ایم.

ساختار جمله در زبان فرانسه را چگونه تشخیص بدهیم؟

یک جمله همواره با یک «حرف ابتدایی بزرگ» (majuscule) آغاز می‌شود و با یک نقطه (به شکل نقطه ساده، علامت تعجب یا علامت سوال) به پایان می‌رسد. جمله از مجموعه کلماتی تشکیل شده است که به شکلی منطقی کنار هم قرار داده شده‌اند تا معنی داشته باشد و یک عمل یا وضعیت را بیان کند.

جمله در زبان فرانسه تشکیل شده از چه عناصری است؟

جمله در زبان فرانسه همیشه حداقل شامل دو جزء (فاعل و فعل) و گاهی نیز سه جزء (فاعل، فعل و مفعول) است. فاعل عمل را انجام می‌دهد؛ مثلاً، در جمله «Les députés voteront la loi» به معنی «نمایندگان قانون را تصویب می‌کنند.»، «Les députés» یا نمایندگان، فاعل و انجام‌دهنده عمل است. فعل عملی است که انجام می‌شود؛ به عنوان مثال، در همان جمله «voteront» به معنای تصویب کردن، فعل جمله است.

کاربرد گرامر ساختار جمله در فرانسه چیست؟

دستور زبان جمله این امکان را به ما می‌دهد که جملات را تجزیه و تحلیل کرده و بررسی کنیم که آن‌ها به درستی نوشته شده‌اند یا نه. به جمله‌ای که به خوبی ساخته شده و از نظر دستوری یا گرامری کاملاً صحیح است، «bien formulée» به معنی درست ساخته شده، گفته می‌شود.

تمرین ساختار جمله در زبان فرانسه

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «ساختار جمله در زبان فرانسه»، می‌توانید از پرسش‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. پس از پاسخ دادن به پرسش‌ها می‌توانید جواب‌های درست را نیز ببینید.

تمرین 

جمله‌های زیر را به روش درست بسازید.

Q1: Les grands-parents font souvent (aux petits-enfants/des cadeaux)_____.

جواب

Réponse: Les grands-parents font souvent des cadeaux aux petits-enfants.

Q2: Julie a présenté (un exposé sur son animal préféré/à sa classe)_____.

جواب

Réponse: Julie a présenté à sa classe un exposé sur son animal préféré.

Q3: Eric et Julie montrent (le jeu qu’ils ont appris en vacances/aux voisins)______.

جواب

Réponse: Eric et Julie montrent aux voisins le jeu qu’ils ont appris en vacances.

Q4: Amandine a donné (à Georges/une claque qui lui a fait mal)______.

جواب

Réponse: Amandine a donné à Georges une claque qui lui a fait mal.

Q5: Internet offre (au journalisme/de nouveaux moyens)______.

جواب

Réponse: Internet offre de nouveaux moyens au journalisme.

Q6: les pommes / je préfère / aux poires.

جواب

Réponse: Je préfère les pommes aux poires.

Q7: à sa cousine / écrit / Julie / une lettre

جواب

Réponse: Julie écrit une lettre à sa cousine.

Q8: raconte / à sa sœur / une histoire / Pascal

جواب

Réponse: Pascal raconte une histoire à sa sœur.

Q9: beaucoup de livres / prête / à ses lecteurs / la bibliothèque

جواب

Réponse: La bibliothèque prête beaucoup de livres à ses lecteurs.

Q10: cache / l’immeuble jaune / à notre maison / le soleil

جواب

Réponse: L’immeuble jaune cache le soleil à notre maison.

جمع‌بندی

در انتهای این مطلب از «مجله فرادرس» برای یادگیری بهتر ساختار جمله در زبان فرانسه، به مواردی که در ادامه فهرست کرده‌ایم توجه کنید.

 • گرامر پایه: آشنایی با گرامر پایه زبان فرانسه بسیار مهم است. شما باید بدانید که چگونه «اسم‌ها» (noms)، «صفات» (adjectifs)، «فعل‌ها» (verbes) و «ضمایر» (pronoms) را به درستی به هم پیوند دهید.
 • ساختار جمله: جملات در زبان فرانسه نیازمند یک ساختار منطقی هستند. یک جمله معمولاً شامل «فاعل» (sujet)، «فعل» (verbe) و «مفعول» (complément d’objet) می‌شود.
 • ترتیب کلمات: در زبان فرانسه، ترتیب کلمات در جملات اهمیت دارد. معمولاً فعل بعد از فاعل می‌آید و مفعول پس از فعل قرار می‌گیرد. همچنین، متمم‌ها و سایر عناصر جمله باید در جای مناسب قرار بگیرند و از نظر گرامری صحیح باشند.
 • منابع آموزشی: استفاده از منابع آموزشی مثل کتب درسی، دوره‌های آموزشی زبان و منابع آنلاین می‌تواند به شما در یادگیری ساختارهای جمله و گرامر زبان فرانسه کمک کند.
 • تمرین: بیشتر تمرین کردن در نوشتن و ترجمه متون به زبان فرانسه به بهبود مهارت نوشتن شما کمک خواهد کرد. با نوشتن جملات ساده شروع کنید و به تدریج جملات پیچیده‌تر بسازید.
 • بررسی و اصلاح: هنگام نوشتن، جملات خود را مرور کنید و خطاهای گرامری یا غلط‌های املایی را پیدا کنید و آن‌ها را اصلاح کنید. برای این کار می‌توانید از دیکشنری و منابع تصحیح متنی استفاده کنید.

با رعایت این نکات و تمرین مداوم، می‌توانید مهارت نوشتن جملات صحیح و درست در زبان فرانسه را به خوبی یاد بگیرید.

source

توسط