راهپیمایی مردم کرمان در حمایت از زنان و کودکان مظلوم غزه – فرهنگی خبری