به گزارش صدای بورس، در این هفته بیش ترین مجامع سالانه در روزسه شنبه ۲۸ آذر ماه و چهارشنبه ۲۹ آذر ماه برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، روز شنبه ۲۵ آذر ماهدو شرکت غگز و وبصادر مجمع برگزار می کنند. در روز دوشنبه ۲۷ آذر ماه شرکت های ثالوند در اراک، غمهرا، دحاوی، ثالوند در تهران به مجمع می روند.

در روز سه شنبه ۲۸ آذر ماه شاهد برگزاری مجامع؛ ثرود، تمحرکه، خپویش، غدام، سخاش، ثفارس، فسازان، زماهان مجامع دارند. روز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه نیز ۶ شرکت کرمان، شلیا، فنوال، لپارس، کویر، انتخاب به مجمع می روند.

پنجشنبه ۳۰ آذر ماه شرکت سپید مجمع برگزار خواهد کرد.

هفته آینده به کدام مجامع برویم؟

source

توسط