Wp Header Logo.png

دکتر میدری سیاست فروتنانه را نه عمل در بزنگاه ها بلکه سیاست فعالی در زندگی روزمره شامل تامین حقوق در زندگی روزمره جمعی شامل آموزش و بهداشت و … می داند. بر این اساس نه تکلیل به تذکر که تکلیف به تهیه زندگی بهتر برای جامعه داریم. از نظر او عدالت حکم می کند کار درست و غلط دولت با هم گفته شود و نباید خطای آن ها را مرتکب شویم که هرکار دولت قبلی را یا بایکوت خبری، یا علیه آن فضا ایجاد می کردند.

source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari