امتی که خود به امام حسین (ع) نامه نوشتند تا تحت امامت ایشان قرار گیرند، نه تنها زیر بار امامت و ولایت آن امام بزرگوار نرفتند و عهد و پیمان خود را ادا نکردند بلکه به بدترین شکل ممکن ایشان را  کشتند و گرفتار حاکمان اموی و عباسی شدند. 
source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari