شرح دعای سحر|چرا آغاز قرآن به رحمانیت و روز قیامت به قهاریت اشاره می‌شود؟ – فرهنگی خبری

روز رحمت روز بسط و افاضه وجود بوده و به همین دلیل خداوند هنگام فتح باب و شروع کتاب الهی خود را به رحمانیت و رحیمیت توصیف فرموده. اما قیامت روز عظمت و قهاریت و روز قبض و نزع به دست پروردگار است، لذا پرودگار خود را به وحدانیت و قهاریت توصیف فرموده است.
source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari