تیپ متفاوت المیرا شریفی‌مقدم در نمایشگاه کتاب تهران – فرهنگی خبری