پیونــد آســمانیِ یــاس پیمبــر اســت – فرهنگی خبری

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، علی اصغر شکفته شاعر آیینی کشورمان به مناسبت سالروز ازدواج پر خیر و برکت امیرالمؤمنین علیه‌السلام با حضرت زهرا سلام‌الله علیها شعری با عنوان «پیوند آسمانی» سرود که در ادامه می‌خوانید:

امشــب فضــای شــهر مدینــه معطــر اســت
پیونــد آســمانیِ یــاس پیمبــر اســت

فصــل بهــار آمــد و آمــد بهــار عشــق
فصــل شــکفتن گل یــاس و صنوبــر اســت

فــرش زمینیــان شــده مــأوای عرشــیان
زیــرا کــه جشــن شــادی زهــرا و حیــدر اســت

ایــن بــزم بــا صفــا کــه بــه فرمــودۀ خــدا ســت
ســر تــا قــدم بــه نــور الهــی منــور است

فــوج ملــک بــه صــف همــه ســرگرم خدمتنــد
همــراه هــر فرشــته دو صــد مــاه و اختــر اســت

از محفــل حبیــب خــدا چلچــراغ نــور
تــا عــرش پــا ک عالــی اعـلـا شــناور اســت

جبریــل پــر گشــوده از افــلا ک تــا زمیــن
ُ ذکرلبش ترنــم الله ا کبــر اســت
ّ
گـر چـه خدیجـه نیسـت در ایـن بـزم بـا شـکوه
بابــا بــرای فاطمــه‌اش جــای مــادر اســت

ســیمای گل شــکفته از ایــن محفــل شــریف
هفــت آســمان ســتاره در آیــات کوثــر اســت

نقــش و نــگار آینــه هــا نــام احمــد اســت
ذکــر مــدام مــا صلــوات مکــرر اســت

انتهای‌پیام/

source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari