Wp Header Logo 682.png

 با مشارکت گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می شود؛

نشست علمی راهبردهای ارتقاء عدالت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران

نشست علمی راهبردهای ارتقاء عدالت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران با مشارکت گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می شود.

source

farhangikhabari

توسط farhangikhabari